Khóa thông minh có phù hợp để khóa cửa 2 cánh được không